Årsmelding 2019

                           

Leiar : Astrid Volle

Sekretær: Britt Bakka Henriksen

Nettansvarleg: Sabine Exner

Styremedlem: Rune Fure

Styremedlem: Jon Fossheim

Det har vert avvikla fire styremøte. Det har vert en bedre sesong for trimgruppa i år.  I år prøvde vi å ha turane på søndagar slik at fleire kunne ha høve til å vere med. Vi har fått gjennomført dei oppsette turane med bra deltaking og greie vær tilhøve.

    1. juni       Skitnevatnet                                                                                7. juli             Høygarden – Røsskleivvatnet – Valborgkleiva
  1. august Støyl til støyl
  2. august Ryssdalshornet – Reedstøylen

Digital registrering

I år var det første gongen vi berre har hatt digital registrering. Erfaringane er gode og systemet fungerer jamt over bra. Vi har no kutta ut å telje opp bøkene, og det har resultert i ein nedgang på ca. 1/3 av registreringane. Likevel har vi postar som faktisk har gått opp, det gjeld Eggenipa og Blånibba. Husk at barn og andre som ikkje har smarttelefon med tilgang til Georeg kan registrere seg via andre sin tlf. når dei går ilag. Dei må då først vere registrerte på nettet med et åttesifra tal .

Nye postar

Slik som før om åra har vi bytta ut nokre trimpostar. Dette for å få meir variasjon. Vi ser at fleire prøver seg på nye turmål fordi der er ein trimpost. Skavegga og Skitnevatnet blei nye postar i 2018/2019. Sandalstøylen gikk ut. Vi bereknar poeng slik: 1 poeng pr. time fram til post pluss et poeng pr. høgdemeter frå naturleg startpunkt.

Reinløpet

Dette skulle avviklast 15.9 men vi måtte avlyse grunna vêrforholda.

Registreringar

Det er no 226 Breimningar eller folk med tilknyting til Breim som har registrert seg på postane våre. Det er 6393 registrerte besøk på postane våre.

                                              Registrerte personar        Registrerte besøk

                                                     2018 – 2019                     2018 – 2019

Flølostøylen                                     164                                     1901

Fløtravarden                                    138                                     1063

Støyvastøylen/

Bjørnereimstøylen                          150                                       910

Snøfjellet/Grønnskreda                 105                                       686

Tistamskaret                                    100                                       598

Melkebakksteinen                            89                                        351

Eggenipa                                             83                                        162

Blånibba                                            104                                        253

Skavegga                                             96                                        370

Skitnevatnet                                       77                                          99

Flest poeng i klassa over 15 år

Johannes Hole        1660 poeng

Jonny Skinlo            1213 poeng

Norunn Nybø.         1108 poeng

Flest poeng i klassa under 15 år

Ellisiv Hetle             648 poeng

Marthe Paulen       319 poeng

Anders Paulen        215 poeng

Dei som har gjennomført alle postane i tre år får bronseplakaten, dei som har gjennomført i 6 år får sølvplakaten.

Tre år bronse: Gudmund Egge, Johannes Hole, Kasper Olai Paulen, Kjell Paulen.

6 år sølv: Erlend Hetle, Vegard Hetle, Inghild Røyseth, Per Inge Seime.

Kongane/Dronningane av Breimstrimmen på dei forskjellige postane 2018 – 2019

Flølostøylen             Johannes Hole                166 turar

Fløtravarden            Johannes Hole                  99 turar

Støyvastøylen          Gerd Larsen                       71 turar

Snøfjellet                  Johannes Hole                  81 turar

Tistamskaret            Norunn Nybø                    79 turar

Melkebakksteinen   Karsten Hopland              80 turar

Eggenipa.                   Rita Bente Fløtre             40 turar

Blånibba.                   Ellisiv Hetle.                      15 turar

Skavegga.                  Karsten Hopland              30 turar

Skitnevatnet             Leidulf Myklebust.           10 turar

 

Desse har vert på alle postane: Johannes Hole, Jonny Skinlo, Karsten Hopland, Rita Bente Fløtre, Gerd Larsen, Jannike Felde, Linn Therese Solheim, Jostein Moldestad, Birgitte Paulen, Ellisiv Hetle, Solveig Lunde, Leidulf Myklebust, Kari Ann Flølo, Oddny Kleppenes, Gudmund Egge, Marthe Paulen, Reidun Ask Flølo, Gro Hjelle, Sabine Exner, Grete Aa Sandal, Marion Bø, Laila Jordanger, Anders Paulen, Finn Ove Jordanger, Borgny Kristin Hetle, Anne Merete Kleppenes, Bjarne Egge, Kasper Olai Paulen, Knut Fammestad, Tone Lise Jacobsen, Jørgen Aa Sandal, Jenny Flølo, Eva Mari Felde, Grete Nedreberg, Vegard Hetle, Anne Svangtun, Erlend Hetle, Elin Merete Stensaker, Kjell Paulen, Monrad Kleppe, Kai Petter Sårheim, Milla Hole, Sissel Eide Reed, Birger Støyva, Luka Hole, Astrid Gåsemyr, Regine Aa Sandal, Elin Katrine Raad, Kasper Stensaker, Per Inge Seime, Kristina Hjelle, Aslak Felde Sårheim, Inghild Røyset.   53 stk.

Vi i trimgruppa Takker alle som har bidrege i 2019 sesongen og ser fram til å møtast med stor aktivitet og flotte turar også i 2020.

Helsing oss i trimgruppa